News

Energia

Kertművelés

Ökológia

Képeinkből

vegyes-074 majusfa2012131 vegyes-040 OLYMPUS DIGITAL CAMERA ludverc2014074 80 Kékcinege hpim6968 arviz_0008 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Fő u. 43. a 90-es években. alkototabor2012111 alkototabor2012002 valkonya_ludverc0098 OLYMPUS DIGITAL CAMERA ludverc_00064 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1991 -ben elkészült a falu vízműve dscf2589 vegyes-069 ludverc2015l005

Hírcsoportok

Beszámoló 2014 évre

A beszámolót és jegyzőkönyvet az alábbi linkeken lehet megtekinteni

Beszámoló a 2014. évi soros taggyűlésre. >>>

Beszámoló 2012 és 2013 évre

A beszámolókat és jegyzőkönyveket az alábbi linkeken lehet megtekinteni

Beszámoló a 2012. évi soros taggyűlésre. >>>

Beszámoló a 2013. évi soros taggyűlésre. >>>

 

 

Dél-Zalai Szarvasgombász Egyesület

Egyesületetünk 2009 -ben alakult.

Célja, minden érdeklődő, legyen az leendő termelő vagy gyűjtő, összefogása, segítése és tájékoztatása. Valamint, termőhelyeinek és a honos fajták felkutatása és védelme.

Információ: szarvasgomba@valkonya.hu

Alapító Okirat

Dél-Zalai Szarvasgombász EgyesületA hazánkban honos szarvasgombák és lelőhelyeik természeti értékek, a nemzeti vagyon sajátos és kiemelt védelemre méltó elemei, szükségesnek tartva e természeti kincseknek az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolat kialakításával történő oltalmát és a velük való ésszerű gazdálkodás elősegítését, e célok szolgálatára önálló egyesület alakulását mondják ki

Dél-Zalai Szarvasgombász Egyesület néven.

Alulírott alapító tagok egyben megállapítják az Egyesület alapszabályát, mely tartalmazza az Egyesület adatait, célját, tevékenységi körét, feladatait, önkormányzati szervezetének leírását, a képviseleti joggal felruházott személyek körét, a tagok jogait és kötelességeit, az egyesületi vagyonnal való gazdálkodás módját. Az alapító tagok egyben felkérik Nemeskürti Lászlót, hogy az elfogadott Alapszabályt és a Közgyűlés jegyzőkönyvét – nyilvántartásba vétel céljából küldje meg a Zala Megyei Bíróságnak.

 

 • Belsö Ferenc 8881 Sormás Arany János u. 44
 • Béda Nándor 8800 Nagykanizsa Gárdonyi u.46 a
 • Ferenc Ágota 8800 Nagykanizsa Teleki út 9 a 3em. 10
 • Goda László 8834 Murakeresztúr Alkotmány u. 35
 • Hatvani László 8861 Szepetnek Királyi Pál u.10
 • Kiss Gáspár Levente 8800 Nagykanizsa Kaposvári út 15
 • Kiss József 8771 Hahót Zrínyi u. 193
 • Lengyel Zoltán 7400 Kaposvár Damjanich u. 6 b 1 em. 1
 • Nemeskürti László 8885 Valkonya Fő út 61
 • Németh Pál 8885 Valkonya Fő út 42
 • Saskői László 8800 Nagykanizsa Cigány u. 66
 • Tóth Imre 8883 Rigyác Kodály tér 1
 • Tóth József 8883 Rigyác Kodály tér 9
 • Tóth László 8800 Nagykanizsa Gárdonyi u. 21

 

Egyesület Alapszabálya

I. Az Egyesület azonosítási adatai:
Neve és annak rövidítése:
Dél-Zalai Szarvasgombász Egyesület

DZSZE

Idegen nyelvű fordítása:

 • TRÜFFEL VEREIN von SÜD-ZALA
 • SOCIÉTÉ ZALA du SUD de TRUFFE

Székhelye: 8885 Valkonya Fő út 61.

A mindenkori egyesületi elnök állandó bejelentett lakcíme.

Bélyegzője: körbélyegző, szélén körbe az egyesület neve, középen a jelvénye

Jelvénye (emblémája): tölgy és fenyő levélen három szarvasgomba

Az Egyesület jogi személy.
II. Az Egyesület célja, tevékenységi köre, feladatai

1. Célja:

a honos szarvasgomba fajok és lelőhelyeik általános védelme, szakszerű kezelése, megismerésüknek és fenntartható használatuknak elősegítése, az ezeket veszélyeztető jelenségek feltárása, a károsodásuk megelőzése, bekövetkezése esetén csökkentése, illetve megszüntetése;

a szarvasgombák gyűjtésének, ültetvényes szaporításának, feldolgozásának és hasznosításának elősegítése, az ezzel kapcsolatos kutatás, ismeretterjesztés és népszerűsítés;

a természetvédelmi oltalommal kapcsolatos jogi szabályozás kialakításának és végrehajtásának elősegítése;

a szarvasgomba hazai történetének feltárása, ápolása és népszerűsítése;

2. Tevékenységi köre és feladatai:

az élőhelyek feltárása és védelmének elősegítése, a szarvasgomba

védelmét szolgáló szabályozás kialakításának kezdeményezése, az

abban való részvétel;

a művelésből kieső földterületek szarvasgomba termesztésével történő hasznosításának elősegítése; a honos és a kereskedelmileg értékes fajok termesztésének fejlesztése;

a szarvasgomba termesztésének valamint a hazai vadon termő szarvasgombák begyűjtésének, minősítésének és kereskedelmének elősegítése;

együttműködés más hazai természetvédelmi egyesületekkel és hatóságokkal

valamint a polgári természetőrökkel;a szarvasgomba minősítési és szabványosítási rendszerének, valamint
kereskedelmi forgalomba hozatal feltételeinek kidolgozása;
a szarvasgombák tudományos kutatásának elősegítése, támogatása, a
kutatási eredmények folyamatos terjesztése, népszerűsítése és ilyen célt
szolgáló rendezvények szervezése;
a szarvasgomba termesztők és gyűjtők érdekképviselete, ezen belül
támogatások, kedvezményes hitelek, illetve hitelkamatok elérése a
mindenkori mezőgazdasági és pénzügyi kormányzatnál;
a szarvasgomba gyűjtésének, termesztésének és fogyasztásának hazai kultúrtörténeti feltárása, ápolása és népszerűsítése; nemzetközi kapcsolatok kialakítása, különös tekintettel a szarvasgomba termesztése és fogyasztása terén nagy hagyományokkal rendelkező olasz, francia és spanyol szarvasgombász szövetségekre.

referencia mintaterület (bemutató ültetvény) létrehozása és működtetése.

III. Az egyesületi tagság fajtái, keletkezésük, megszűnésük, az adatokat tartalmazó nyilvántartás, a tagok jogai és kötelezettségei

Az Egyesületnek tagjai lehetnek mind jogi-, mind természetes személyek. Az Egyesület tagja lehet, aki megfelel a tagság Alapszabályban rögzített feltételeinek. A feltételek teljesítését a belépési nyilatkozat benyújtását követő elnökségi ülésen az Elnökség megvizsgálja, s határoz a jelentkezés elfogadásáról,javasolja a felvételt a Közgyűlésnek. A Közgyűlés kétharmados többségi szavazással határoz a felvételről. Ezt követően az új tag regisztrálásra kerül a tagnyilvántartásban.

1. A rendes tagság együttes feltételei:

belépési nyilatkozat,

az Alapszabályban foglaltak elfogadása és megtartása,

az Egyesület munkájában való tevékeny részvétel

tagdíj január 31-ig történő befizetése (év közben a belépést követő egy hónapon belül az év még hátralévő részére eső arányos díjat kell megfizetni)A pártoló tagság feltételei:

belépési nyilatkozat

az Egyesület célkitűzéseinek bármilyen módon való támogatása. 3.A tiszteletbeli tagság feltétele:

– a közgyűlés felkérésének elfogadása a jelölt részéről.

4. A tagság megszűnése:

kilépéssel,az Egyesület megszűnésével.

(A befizetett tagdíj és támogatás a tagság megszűnésekor nem követelhető vissza.)

5. A tagsági nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

név,
cím, telefonszám,
a felvétel időpontja,
tagság formája,
tagdíj befizetésének időpontja,
az Egyesületben vállalt tisztsége, feladata.

A nyilvántartást egy – az Elnök aláírásával hitelesített és az Egyesület bélyegzőjének lenyomatával ellátott füzetben a titkár folyamatosan vezeti. A nyilvántartás nyilvános, titkosan kezelendő adatokat nem tartalmaz.

6. A tagok jogai:

szakmai ismeretek birtokba vétele, hasznosítása;
részvétel az Egyesület munkájában;
a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati jog gyakorlása;
rendes tagként tisztségviselő választása, tisztség vállalása;
kedvezmények igénybevétele;
a tisztviselőktől felvilágosítás kérése az Egyesület ügyeinek állásáról;
az Egyesületi vagyontárgyak használata;
az Egyesület kutatási-, fejlesztési eredményének hasznosítása.

Pártoló és tiszteletbeli tag a tisztség vállalása és szavazati jog gyakorlása kivételével valamennyi jogot gyakorolhatja.

7. A tagok kötelességei:

a zártkörű információcsere keretében megszerzett adatok megőrzése;
az Alapszabály és az Egyesület szabályainak megtartása;
Egyesületi munka végzése;
tagdíj befizetése.

 

A tagdíj összege:

  • rendes tagnak: 5000 Ft/év
  • jogi személyeknek: 50.000, -Ft/év.
  • belépési díj,mértékéről a Közgyűlés dönt
  • A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni és Egyesületi munkát végezni.

Pártoló tag a rendes tagdíj vagy legalább annak megfelelő mértékű önként vállalt támogatás nyújtására köteles.

IV. Szervezeti felépítés, működés

1. Közgyűlés

A tagok összessége alkotja, az Egyesület legfőbb szerve.
A közgyűlés szükség szerint ülésezik, de legalább évente kötelező összehívni. Össze kell hívni, ha a tagság legalább egyharmada vagy az Elnökség tagjainak kétharmada – az ok és a cél megnevezésével – kéri, illetve ha a bíróság elrendeli.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele plusz egy fő jelen van. A határozatképesség hiánya miatt ismételten összehívott közgyűlés – az eredeti napirenden szereplő kérdésekben – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes,ha erre a jogkövetkezményre előzetesen a meghívóban figyelmeztetik a tagokat.
Határozat elfogadásához a jelenlevő tagok többségének igenlő szavazata szükséges.
Az Elnök és az Elnökség megválasztásához valamint az Egyesület megszűnésének kimondásához a tagok minősített, azaz kétharmados többsége szükséges.
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve, ha a közgyűlés titkos
szavazásról hoz határozatot.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek a hitelesítése az Egyesület elnöke, titkára és két jelenlévő tag aláírásával történik.

A közgyűlés kizárólagos jogkörébe tartozik:

tiszteletbeli tag jelölése;költségvetés jóváhagyása;Alapszabály megállapítása és módosítása; az Elnökség beszámolójának elfogadása; – az Egyesület más társszervezetekkel való egyesülésének, valamint
feloszlásának, feloszlatásának kimondása;
– a tisztségviselők számára tiszteletdíjat állapíthat meg;– tagsági jogokat, kötelezettségeket érintő ügyekben az Elnökség
határozatával szembeni fellebbezés elbírálása;.
-fegyelmi határozat elleni fellebbezés elbírálása.

2. Képviseleti és ügyintéző szerv: Elnökség.

Tagjait (a továbbiakban: tisztségviselők) a közgyűlés választja meg határozatlan időre.

a) Az Elnökség öt tagú, összetétele a következő:

elnök,alelnök,titkár,két elnökségi tag.

b) Hatásköre, feladatai:

az Egyesület alapszabályszerű működésének irányítása;a közgyűlés előkészítése, összehívása;éves munkaprogram és költségvetés készítése;

éves beszámoló a közgyűlés előtt az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról;

döntés tagság törlése ügyében;kártérítési jogkör gyakorlása.

c) Határozatképesség feltétele:

– ha az Elnök (vagy helyettese) és az elnökségi tagok legalább fele jelen
van.

Az elnökségi ülés összehívása a Titkár feladata, az ülésről feljegyzést kell készíteni, amelyet az ülést vezető elnök (alelnök) és titkár aláírásával hitelesít.

3.Ellenőrző Bizottság

Tagjait (a továbbiakban: tisztségviselők) a közgyűlés választja meg határozatlan időre.

a) Az Bizottság három tagú, összetétele a következő:

-elnök

-két tag

b) Hatásköre, feladatai:

hatásköre az egyesület működésére vonatkozik

feladata az egyesület és annak ügyintéző és képviselő szerveinek működésének ellenőrzése

évente legalább egyszer ülésezik és beszámolót készít munkájáról , amit a közgyűlésen ismertet

c) Határozatképesség feltétele:

ha az Elnök és az elnökségi tagok legalább fele jelen
van.
d) Bizottsági ülés összehívás rendje.

Az ülést a Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze évente egyszer, illetve bármelyik tag kérésére harminc napon belül.

4. Elnök (távollétében az általa kijelölt elnökhelyettes):

képviseli az Egyesületet, vezeti az Elnökség munkáját;irányítja ajz Egyesület gazdálkodását és utalványozási jogot gyakorol, távollétében a banki jogot a kijelölt elnökhelyettes vagy a titkár gyakorolja;

intézkedik a közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekbe;.

-fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén elrendeli a fegyelmi eljárást.

5. Alelnök

-felelős az Egyesület arculatának kialakításáért.-az Elnök távollétében azt helyettesíti-felelős a kapcsolatok tartásáért

6. Titkár:

szervezi és előkészíti az Egyesület rendezvényeit;

gondoskodik a jegyzőkönyvek és emlékeztetők (feljegyzések) elkészítéséről, az iratkezelés megszervezéséről és a nyilvántartás vezetéséről;

bonyolítja az Egyesület levelezését.

7. Elnökségi tagok:

irányítják a szakmai területeken folyó Egyesületi tevékenységet;segítik az elnök és helyettese valamint a titkár munkáját;részt vesznek az elnökségi üléseken és a határozatok hozatalában.

Az Elnökség személyi összetételét mellékelt nyilatkozat tartalmazza.

V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

Az Egyesület:

az alapítása időpontjában induló vagyonnal nem rendelkezik;elsődlegesen nem folytat gazdálkodó tevékenységet;politikai tevékenységet nem folytat, így politikai pártot, egyéb politikai szervezetet, parlamenti képviselőt nem támogat.

1. Bevételek

tagsági díj;

a tagok egyéb támogatásai, külső személyek, szervek juttatásai;

rendezvényekből, kiadványokból származó bevételek;

pályázatokból elnyert összegek;

egyéb bevételek.

2. Gazdálkodás

Az Egyesület pénzeszközeit bankban vezetett számlán kell kezelni, a pénzkezelésre vonatkozó pénztári szabályzat szerint.

Az Egyesület tartozásaiért önálló vagyonával felel, azokért a tagok – a tagdíj fizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

VI. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha

– feloszlatását a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja;

– ha a törvényességi felügyeletet ellátó szerv keresete alapján a
bíróság elrendeli

tagjainak létszáma 10 fő alá csökken.

Kiegészítés

Az Egyesületi tevékenység során a tagok tudomására jutott ötletek, adatok, eljárások felhasználásával oktatás és információ átadás csak egyesületi tagok számára megengedett. Fenti információk felhasználásával végzett Egyesületen kívüli tevékenység megkezdését az Elnökségnek be kell jelenteni és az éves bevétel legalább 1 % – át az Egyesület támogatására be kell fizetni legkésőbb a következő év március 31-ig.

Az Egyesület népszerűsítése, a tagtoborzás minden tag feladata. A népszerűsítő szintet meghaladó információátadás csak az egyesületi tagságon belül engedélyezett. Minden a szarvasgombával kapcsolatos oktatási, tudományos és gazdasági tevékenység csak az Egyesület vezetőségének engedélyével és ellenőrzésével lehetséges. Az információk jogosulatlan felhasználásával az Egyesületnek okozott kárt meg kell téríteni. A vezetőség állapítja meg a károkozás tényét és a befizetésre kerülő kártérítés összegét. A kártérítés összege az okozott kár mértékének megfelelő. A tagok a mindenkori minimálbér 15-szöröséig kötelezettséget vállalnak az Egyesületnek okozott kár megtérítésére. Ha a vezetőség az okozott kár mértékét a mindenkori minimálbér 15-szörösénél nagyobb mértékűnek találja, bírósághoz fordul a kár mértékének megállapítása céljából.

Ezek a kötelezettségek a tagsági viszony megszűnése után még öt évig vannak érvényben.